کوتاه و نقد سکوت ناودان ها
سکوت ناودان ها در زنگ تفریح میان دو باران