اثر برتر این دوره مهربان بقلم شین براری  به گزارش انجم...  .